БИЗНЕСИЙН ЧИГЛЭЛ

Стор алианс групп нь бизнесийн үйл ажиллагаанаас хамааран тус бүр дараах компаниудыг өөрсдийн дор ажлуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.